Vartotojų skundų ir ginčų nagrinėjimas

Vartotojų skundų ir ginčų nagrinėjimas


Ginčai, kylantys tarp Vartotojo ir šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pirmiausia
sprendžiami tarpusavio susitarimu. Nepavykus ginčų išspręsti šalių tarpusavio susitarimu, Vartotojo
skundus teisės aktų nustatyta išankstine privaloma skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka
nagrinėja:
Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (www.vei.lt ) – dėl energetikos
objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių gedimų, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų,
energijos apskaitos ir apmokėjimo už suvartotą energiją pažeidimų, avarijų, energijos tiekimo
nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo.
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (www.vert.lt ) – dėl energetikos įmonių
veiklos ar neveikimo tiekiant, skirstant, perduodant, laikant energiją, dėl teisės energetikos
įmonėms pasinaudoti tinklais ir sistemomis nesuteikimo, dėl prisijungimo, energijos ir energijos
išteklių tiekimo srautų balansavimo, kainų ir tarifų taikymo.
Savivaldybės vykdomoji institucija (www.pakruojis.lt) – dėl šilumos ir karšto vandens tiekimo
organizavimo, dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros tarifų nustatymo,
dėl administracinę priežiūrą atliekančių pareigūnų įgaliojimų, dėl karšto vandens skaitiklių
aptarnavimo mokesčio bei šios priežiūros atlikimo tvarkos;
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (www.vartotojoteises.lt ) – dėl energijos pirkimopardavimo sutarčių ir naujų buitinių vartotojų įrenginių prijungimo sutarčių nesąžiningų sąlygų
taikymo, dėl energijos tiekėjų nesąžiningos komercinės veiklos.
Nepavykus vartotojų skundų ir ginčų išspręsti ne teisme tvarka, jie nagrinėjami Lietuvos
Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose taikant Lietuvos
Respublikos teisę.


Spausdinti