Šilumos paskirstymo metodų taikymas

Šilumos paskirstymo metodų taikymas

    Šilumos paskirstymo metodų vartotojams pasirinkimas reglamentuotas Valstybinės kainų ir Energetikos kontrolės komisijos 2016 m. birželio 13 d. Nr. O3-178 patvirtintose Šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklėse.
    Paskirstymo metodas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (žin.,2003,Nr.51-2254) 12 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta nuostata, kad jeigu pastate yra daugiau kaip vienas šilumos vartotojas, visas pastate suvartotas šilumos kiekis paskirstomas (išdalijamas) vartotojams, o kiekvienas vartotojas moka už jam priskirtą šilumos kiekį, išmatavus, įvertinus ar kitaip pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduojamus taikyti ar su ja suderintus metodus nustačius, kokia visų vartotojų bendrai suvartoto šilumos kiekio dalis tenka tam šilumos vartotojui.
    Šių dalių matavimo, nustatymo ar įvertinimo metodą šilumos vartotojai pasirenka Civilinio kodekso nustatyta sprendimų priėmimo tvarka iš Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduotų taikyti metodų. Kiti metodai gali būti taikomi tik suderinti su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija. Kol vartotojai pasirenka metodą, taikomas pastato šildymo ir karšto vandens sistemą bei įrengtus atsiskaitomuosius apskaitos prietaisus atitinkantis metodas.
    Paskirstymo metodą pasirenka daugiabučio namo butų savininkai Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85. straipsnyje nustatyta sprendimų priėmimo tvarka. Pasirinktas paskirstymo metodas turi būti taikomas ne mažiau kaip vienerius kalendorinius metus. Vartotojai ar jų atstovas prieš mėnesį ne šildymo sezono metu pateikia prašymą tiekėjui, dėl paskirstymo metodo pakeitimo, jei tai nesusisiję su papildomos informacijos surinkimu, matavimo prietaisų įrengimu, kompiuterinių programų įsigijimu ar pakeitimo darbais ir išlaidomis.
    Vartotojai gali pasiūlyti ir pateikti Komisijai suderinti savo parengtą paskirstymo metodą, parengtą taikant Šilumos paskirstymo metodų rengimo ir taikymo taisyklėse priimtus terminus ir žymėjimus.

Šilumos paskirstymo metodai (galioja nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d.):

ŠILUMOS PAGAL DVIEJŲ ATSISKAITOMŲJŲ ŠILUMOS APSKAITOS PRIETAISŲ RODMENIS PASKIRSTYMO METODAS NR. 1

ŠILUMOS, KAI BUTUOSE IR (AR) KITOSE PATALPOSE ĮRENGTI KOMPAKTINIAI ŠILUMOS PUNKTAI, PASKIRSTYMO METODAS NR. 2

ŠILUMOS PAGAL BUITINIŲ ŠILUMOS SKAITIKLIŲ RODMENIS PASKIRSTYMO METODAS NR. 3

ŠILUMOS PAGAL VIENO ĮVADINIO ŠILUMOS APSKAITOS PRIETAISO RODMENIS PASKIRSTYMO METODAS NR. 4

ŠILUMOS KIEKIO PASTATO NAUDINGAJAM PLOTUI ŠILDYTI IR BENDROSIOMS REIKMĖMS NUSTATYMO BEI PASKIRSTYMO METODAS NR. 5

ŠILUMOS ŠILDYMUI PASKIRSTYMO DALIKLIAIS METODAS NR. 6

ŠILUMOS RENOVUOTOJE TRIVAMZDĖJE ŠILDYMO SISTEMOJE PASKIRSTYMO METODAS NR. 8

ŠILUMOS PASKIRSTYMO, NUSTATANT FAKTINES ŠILUMOS SĄNAUDAS 1 M3 KARŠTO VANDENS PARUOŠTI, METODAS NR. 9


Šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklės

 

UAB „Pakruojo šiluma“
Adresas Saulėtekio g. 34, LT-83133 Pakruojis
tel. +370 421 61139
el. paštas info@paksiluma.lt
Įm. kodas 167909640
PVM mokėtojo kodas LT 679096418

Darbo laikas
I-IV 7:30 - 16:30
V 7:30 - 15:15
VI-VII nedirbame
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

 

Atsiskaitomosios sąskaitos
A. s. LT35 7300 0100 0255 3727
Swedbank AB, kodas 73000
A. s LT83 4010 0456 0001 0357
Luminor Bank AS, kodas 40100
A. s LT08 7181 4000 1846 7416
AB Šiaulių bankas, kodas 71814